FR | EN
Zoeken
Verloving
Huwelijk
Juwelier
Collecties
Cadeaus

Wettelijke vermeldingen

Deze site is ontworpen, wordt beheerd door en is de exclusieve eigendom van :

LA MAISON DU DIAMANT NV
Grote Zavel 19
B - 1000 Brussel
België
(hierna « La maison du diamant » genoemd)

Tel: + 32.(0)2.512.38.63 + 32.(0)2.512.38.64
E-mail: info@lamaisondudiamant.com


Ingeschreven in het handelsregister R.C.B. 534.956 Brussel/Bruxelles en BTW: BE0441.041.776

Indien u met La maison du diamant contact wil opnemen in verband met het gebruik van deze site, dan klikt u hier.
 • Intellectuele eigendom en handelsmerken
  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de visuele elementen, de afbeeldingen, de inhoud, de merken, de logo’s, de handelsmerken, de servicevermeldingen en alle andere gegevens, weergegeven op de site van La maison du diamant, beschermd zijn door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk eigendom zijn van La maison du diamant.

  De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, verzending en elke gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de site en zijn inhoud, is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van La maison du diamant. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.
 • Algemeen
  Door gebruik te maken van deze site, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze site en alle andere door La maison du diamant geproduceerde sites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en hebben geenszins tot doel enige aansprakelijkheid van La maison du diamant met de geldende rechtsregels uit te sluiten.
 • Linken naar de La maison du diamant site
  Indien u een link wenst te creëren naar deze site, dient u dit altijd naar de openingspagina van de thediamondhouse.com site te doen.
 • Juistheid van de gegevens
  Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. La maison du diamant wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten.

  La maison du diamant behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties, de prijzen en de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als verkoopsaanbod worden gezien.

  Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.
 • Beschikbaarheid van de site
  De gebruiker erkent dat La maison du diamant het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de site te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.
 • Gevolgschade
  La maison du diamant en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van La maison du diamant.

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat La maison du diamant elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze site, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.
 • Hyperlinks
  Het is mogelijk dat deze site of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere site die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en La maison du diamant biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere site tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke link betekent geenszins dat La maison du diamant zich akkoord verklaart met de inhoud en La maison du diamant is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander site zou kunnen worden gemaakt
 • Persoonsgegevens
  De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van La maison du diamant, Grote Zavel 19 B - 1000 Brussel l om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  Uiteraard hebt u het recht ten allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen. Mochten deze gegevens (de schrijfwijze van uw naam, bijvoorbeeld) niet correct zijn, bent u verhuisd of van plan om te verhuizen, of wenst u in de toekomst geen informatie meer te krijgen over onze activiteiten, aarzel dan niet ons te schrijven of een E-mail te sturen door hier te klikken. We zullen onmiddellijk de nodige wijzigingen maken en u erover inlichten. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de contractuele partners en het dealernetwerk van La maison du diamant ter beschikking worden gesteld.
 • Wetgeving
  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze site en op onderhavige Algemene Voorwaarden.